حجت الله ايوبي

دبيرکل کميسيون ملي يونسکو در ايران

 

 

unesco

سازمان يونسکو سازماني است که با اهداف و آرمانها و انديشههاي ملت ايران بسيار خوشنام است.

انديشه پايهگذاران يونسکو اين بود که ما براي مقابله با جنگ، بايد با گرگ درون بجنگيم و ريشه جنگ را در افکار و روح و روان مردم بخشکانيم که اين انديشه با آيين و دين و سنتهاي مردم ما کاملا سازگار است.

دبيرکل کميسيون ملي يونسکو در ايران خاطرنشان کرد: خوشبختانه بر خلاف خيلي از سازمانها که بازيچه دسته کشورهاي استعماري شدند، کارنامه يونسکو بسيار خوشنام هستند و امسال رژيم صهيونيستي از اين سازمان خارج شدند و همين موضوع نشان دهنده اين است که يونسکو اهداف آنها را محقق نکرد.

ايوبي ادامه داد: در جريان جهاني شدن تقريبا خيلي از متفکران معتقد بودند که اين پديده با اقتصاد ايجاد شده ولي با فرهنگ ادامه پيدا ميکند و در همان زمان هم يونسکو پرچم فرهنگي را بلند کرد و براي حفظ فرهنگهاي مختلف تلاش کرد.

وي با تاکيد بر اينکه جمهوري اسلامي ايران ميتواند خيلي از منافعش را در اين سازمان پيگيري کند و قطعا پيگيري هم ميکنيم عنوان کرد: مردم ايران در بحث آموزش و فرهنگ و هنر سرآمد هستند.

دبيرکل کميسيون ملي يونسکو در ايران با اشاره به اينکه يونسکو بلندگويي است که ما ميتوانيم در آن حرف بزنيم خاطرنشان کرد: امسال و سال آينده در سازمان يونسکو ما اسامي شيخ شهاب سهروردي و دانشگاه جندي شاپور را به عنوان کانديداهاي نام سال يونسکو معرفي کردهايم.

وي گفت: ما در بحث اقتصادي و پروژههاي گوناگون شايد نتوانيم با برخي از کشورهاي پيشرفته رقابت کنيم ولي قطعا آن کشورها هرکاري کنند نميتوانند شهر تاريخي بسازند چون شهر تاريخي نيازمند تاريخ است که آنها از اين ويژگي برخوردار نيستند.

ايوبي تصريح کرد: اگرچه ما بايد کشور مدرني باشيم که حتما هم ميشويم ولي نقطه قوت ما همين آيينهاي چندين هزار ساله و تاريخ بسيار کهن و قديمي ماست و معرفي اين نقطههاي قوت يکي از ويژگيهايي است که در يونسکو ميتوان يافت.

دبيرکل کميسيون ملي يونسکو در ايران با تاکيد بر اينکه يزد را به هر صورت نگاه کنيم جزو برجستهترين شهرهاي ايران است عنوان کرد: بناي ما در يونسکو بر توسعه نيست و قصد نداريم تعداد زيادي دفتر منطقهاي ايجاد کنيم ولي واقعا برخي شهرها ويژگيهايي دارند که ما نميتوانيم همه امور آنها را از تهران پيگيري کنيم و لازم است در که با استفاده از ظرفيتهاي موجود در همان استانها، دفتر نمايندگي در استان ايجاد شود.

وي خاطرنشان کرد: اين دفتر، دفتر استان يزد است و شوراي شهر و استانداري پيگير موضوعي شدند که ميخواهد به کل استان توجه داشته باشد و نکته دوم هم اينکه اين استان در ارتباط با دفتر منطقهاي پيشقدم شده و قطعا ميتواند الگويي براي ساير استانهاي کشور که ظرفيتي همچون ويژگيهاي برجسته يزد دارد باشد.

ايوبي با بيان اينکه بحث آب از موضوعات مهمي است که پيشنهاد ميشود به عنوان مصوبه نخستين کار اين دفتر شروع به کار شود گفت: در بحث آب قرار نيست مشکلات به وسيله جنگ و درگيري حل شود و لازم است که اين موضوع با مسائل فرهنگي و گفتوگو برطرف شود.

تسنيم