قصّه گو تا دردها درمان شود.

مريم دهشيري، کارشناس ارشد ادبيات کودک و نوجوان

نوشته شده توسط حکیم یزد 02 بهمن 1397

reading2

بهره بردن از قصّه توسط گذشتگان ما براي آموزش، تربيت، انتقال پيام و مفاهيم عميق، حاکي از اهميّت و ارزش قصّه است. در عصر حاضر نيز پژوهش هايي که به تأثير و نقش قصّه در رشد و آموزش کودک مي پردازند از اهميّت قصّه گويي و داستانسرايي براي کودکان حکايت دارد.

آموزش در قالب داستان، بينش، آگاهي و خلاقيّت کودک را افزايش ميدهد، چرا که کودک با دنبال کردن شخصيّت هاي قصّه با حقايق زندگي آشنا و تجربيّات جديدي کسب مي کند. کودک در آيينة حوادث و زندگي شخصيّتها، خود و مشکلاتش را بازمييابد و به درک بهتري از خود و زندگي ميرسد. امروزه اين ويژگيهاي قصّه موجب شده که قصّهها کارکرد ديگري هم بيابند: بهرهبردن از قصّه به عنوان شيوةدرماني که آن را«قصّهدرماني» مينامند.

قصّه درماني بهره بردن از قصّه اي مناسب با هدف ايجاد ارتباط با کودک و تأثير بر او براي درمان مشکلات روان شناختي و حذف رفتار نادرست است. شيوه اي که مي توان در حل مشکلاتي چون اضطراب، کمرويي، افسردگي، پرخاشگري، شب ادراري، ناخن جويدن، ترس و... از آن بهره برد.

دکتر ميلتون اريکسون، روانپزشک آمريکايي، از پيشگامان هيپنوتيزم در پزشکي، شيوة درماني خود را بر قصّه گويي و تمثيل قرار داد. هنگامي که يک بيمار براي درمان، نزد اريکسون مي آمد، او را در آرامش و حالت آسودگي«ريلکسيشن» فرو مي برد و بعد قصّهاي براي بيمار تعريف ميکرد. او با داستانگويي، بر روي ضمير ناخودآگاه بيمار اثر ميگذاشت و پيامها و اهداف خود را در قالب داستانهاي ساده يا پيچيده به بيمار القاء ميکرد.

او با گفتن قصّه سعي ميکرد فرد را با خود و قهرمان داستان همراه کند. او در درمان بيمارانش به اين شيوه بسيار موفق بود[1].

فرايند اثرگذاري قصّه، در شيوة درماني ميلتون ديده ميشود؛ اوّلينگام براي رفع مشکلات روانشناختي کودکان ايجاد ارتباط مؤثر با کودک است. براي ارتباط با کودکان و گفتگو درباره مسائل و مشکلاتشان بايد از روشهاي غيرمستقيم ارتباطي استفاده کرد که يکي از اين روشها،که از مؤثرترين شيوههاي ارتباطي است، قصّهوداستانگويي است. بنابراين کودک که در برابر شيوههاي درماني مقاومت ميکند از قصّه شنيدن و قصّه گفتن استقبال ميکند.

قصّه بر ضمير ناخودآگاه کودک تأثير ميگذارد. هرچند اکثر قصّهها در زبان و شيوة روايت ساده هستند، در زيرساخت خود حاوي مفاهيمي عميق، و سرشار از آموزههاي شناختي و عاطفي هستند، آنچنان غني که بر ضمير ناخودآگاه کودک -که هميشه آمادة شنيدن است- اثر ميگذارد. در سير قصّه کودک با قهرمان قصّه همراه ميشود و با او همانندسازي ميکند؛ هيجانات منفي را تخليّه و با تعارضات دروني خود روبرو ميشود.

در فرايند درمان، کودک با شناخت از هيجانات و احساسات خود به سطحي از آگاهي و شناخت از خود ميرسد. اين افزايش شناخت به کودک اين جسارت را ميدهد که با مشکلات خود روبرو شود و با شناسايي عوامل آسيبزا به سوي درمان حرکت کند.

در فرايند قصّهگويي، وقايع روزمرة زندگي در قالب قصّهاي بامعنا مطرح ميشود که به کودک کمک ميکند درک بهتري از خودش و ديگران بهدست آورد. در سير يک قصّه شخصيّتها با مشکلي روبرو ميشوند که بايد به دنبال حل آن باشند. ارائة اين راهحلها به طور مستقيم به کودکان کاري آسان نيست ولي ميتوان از طريق قصّهگويي به اين هدف دست يافت. با شنيدن و يا خواندن يک قصّه، کودک با همذاتپنداري که با شخصيّت قصّه ميکند با ترسها و اضطرابها و تمايلات خود روبرو ميشود. به عنوان مثال کودکي که ترس از تنها خوابيدن در اتاق خود دارد، با خواندن يا شنيدن قصّة کودکي که او هم همين ترس را تجربه ميکند، احساس ميکند که در اين حس تنها نيست و ديگران نيز تجربهاي همانند او دارند. براي همين با شخصيّت همذاتپنداري ميکند و از شيوههاي او براي مقابله با مشکلش کمک ميگيرد. مانند شخصيّت داستان سعي ميکند راهحلي براي مشکل خود بيابد. در نتيجه کودک در اين همذاتپنداري به شناخت درستي از احساسات خود ميرسد و احساس بهتري نسبت به خود و اطرافش پيدا ميکند.

براي نشان دادن اهميت قصّهدرماني براي کودکان، اشارهاي ميکنيم به پژوهشهاي کاربردي که در اين زمينه صورت گرفته است.

نتايج يک پژوهش بر روي24نفر از کودکان سرطاني تحتدرمان، نشان ميدهد قصّهگويي در کاهش اضطراب و بهبود عادات خواب کودکان مبتلا به سرطان مؤثر بوده است[2].

در پژوهشي ديگر که به بررسي اثر قصّهدرماني بر کاهش نشانههاي اختلال اضطراب جدايي در 22 نفر از کودکان دبستاني پرداخته است، کاهش نشانههاي اختلال اضطرابِ جدايي کودکان بر اثر قصّهدرماني مشاهده شده است[3].

پژوهشي ديگر در همين زمينه، به بررسي تأثير قصّهدرماني بر کمرويي، افسردگي و عزّت نفس کودکان پيشدبستاني پرداخته است. نتايج حاصل از اين تحقيقات حاکي از اين امر است که کودک با شنيدن قصّه و تکميل قصّههاي ناتمام و گفتگو در مورد پيامهاي روايت در گروه قصّهدرماني فرصتي براي رشد و بروز ابتکار و تواناييهاي زباني و مهارتهاي اجتماعي مييابد و نهايتاً احساس گناه و کمرويي کودک کاهش چشمگيري مييابد[4].

با توجه به نتايج حاصله، درمانگران و کساني که با کودک کار ميکنند، ميتوانند از قصّهدرماني به عنوان يک تکنيک درماني اثربخش در درمان اختلالات روانشناختي استفاده نمايند. هرچند استفاده از قصّهدرماني به عنوان يک روش درماني ابعاد گستردهاي دارد.

در قصّهدرماني تغيير در زبان و ادبيات قصّههاي زندگي، خود به تغيير در معاني زندگي فرد منجر ميشود و تغيير در قصّه زندگي فرصتهاي جديدي براي رفتار و روابط با ديگران ايجاد ميکند. قصّه به کودکي که مسير زندگياش از مسير اصلي و عادي خارج شده است راهحلهاي اعجابانگيز، شدني و ملموس ارائه ميدهد و به او کمک ميکند تا قصّه خود را بازسازي و ترميم کند[5].

منابع:

 


[1]ميلتون، اريکسون: قصّهدرماني، ترجمة مهدي قراچهداغي، نشر دايره.

[2]تأثير قصّهدرماني برکاهش اضطراب و بهبود عادات خواب کودکان مبتلا به سرطان تحت شيمي درمان: مريم آجرلو و ديگران، فصلنامة روانشناسي-سلامت، دورة5 ،شمارة 18.

[3] تأثير قصّهدرماني بر کاهش نشانههاي اضطراب جدايي کودکان: کرمي، جهانگير و ديگران، نشرية پرستار کودکان، دورة 1 ،شمارة 3.

[4] اثربخشي قصّهدرماني بر کاهش کمرويي و افسردگي کودکان پيشدبستاني شهرستان اهواز: لويمي، فاطمه و سحر صفرزاده، مجلة پژوهشهاي روانشناسي باليني و مشاوره، شماره 2.

[5] تأثير قصه درماني بر کاهش علائم افسردگي در کودکان افسرده: شيباني، شهناز و ديگران، مجلة کودکان استثنايي، شمارة 4.

نجات جان 60 نفر در یزد

روزانه ۲۵۰ تا ۳۰۰ نفر در کشورمان دچار سکته مغزی می‌شوند

جواد وفایی

مدیر پرستاری بیمارستان رهنمون

نوشته شده توسط حکیم یزد 16 دی 1397

ماهنامه اجتماعی فرهنگی حکیم یزد این بار به سراغ مدیر پرستاری بیمارستان شهید رهنمون یزد، مجری طرح 724(درمان سکته حاد مغزی ) رفت تا درباره درمان سکته حاد مغزی و وضعیت بخش مراقبت های اين بيماري گفت و گويي داشته باشد که در ادامه اين مصاحبه تقديم خوانندگان محترم می گردد:

وفایی با بیان اینکه در برنامه تحول نظام سلامت یکی از برنامه ها، طرح درمان سکته های حاد مغزی است گفت: بیمارستان های مجری اين طرح مراکزي هستند که به بيمارستان ۷۲۴ مشهورند، چرا که در هفت روز هفته به صورت ۲۴ساعته به طور مداوم به بيماراني که به علت سکته هاي حاد مغزي، در موعد مقرر به بيمارستان مي رسند، با تزريق داروي خاص، رگ بسته شده را باز مي کنند.

مدیر پرستاری بیمارستان شهید رهنمون با اعلام اینکه در طرح اولیه ۶۰ بیمارستان در کشور اعلام آمادگی و انتخاب شدند...

اضافه کرد: این مرکزنیزبا توجه به استقرار امکانات وتجهیزات جدیدی که بدنبال جایگزینی بیمارستان جدید صورت گرفت به عنوان یکي از اين بيمارستان ها برگزيده شد وبخش مراقبت هاي سکته حاد مغزي بيمارستان داراي تجهيزات، امکانات مورد نياز و پرسنل آموزش ديده با 8 تخت آماده است.

وی با تاکید بر اینکه بیمارانی که در زمان طلایی به بیمارستان می رسند اگر شرايط دريافت داروي خاص براي باز شدن رگ را داشته باشند، اين دارو تزريق مي شود خاطرنشان کرد: سکته هاي مغزي يکي از موضوعات جدي تمام دنيا است که سومين علت شايع مرگ و مير و يکي از مهمترين علل ناتواني هاي ايجاد شده جوامع در کنار بروز عوارض اجتماعي، اقتصادي، روحي و رواني و خانوادگي است.

وفایی با اظهار اینکه این بیماری عمدتا درمان خاصی نداشته است اضافه کرد: درمان ها بیشتر حمایتي و توانبخشي است.

نامبرده با بیان اینکه سکته های مغزی بیشتر دونوع است که یا شریان بسته و خونرسانی به مغز ايجاد نمي شود و يا شريان پاره مي شود گفت: نوع مربوط به بسته شدن شريان خونرساني قابل درمان است که خوشبختانه مشمول دريافت اين درمان مي گردد، فقط مي بايست اگر علائم سکته حاد مغزي ايجاد شد بيمار به بيمارستان رسانده شود.

javad vafaee

وی با اعلام اینکه زمان طلایی این کار از شروع علائم ۳ ساعت تا حداکثر ۴.۵ ساعت می باشد، که در این فرصت امکان تزریق داروی مربوطه است تصريح کرد: اين دارو، اصطلاحا ترومبوليتيک(حل کننده لخته خون) و يا rtpa.گفته مي شود.

مدیرپرستاری بیمارستان مجری طرح724 در استان یزد بابیان اینکه این دارو در یک نوبت تزریق می شود یادآور شد: هر چه زمان رسيدن به بيمارستان سريعتر باشد بهتر است زيرا اين کار مقدماتي از قبيل سي تي اسکن مغزآزمایش خون و تکميل فرم هاي مربوطه، رضايت نامه و...دارد.

وفایی با اعلام اینکه از حدود 2سال قبل این روش درمانی در یزد شروع شده است گفت: بیماری که با شک سکته مغزی وارد بيمارستان مي شود، کد ۷۲۴ فعال مي گردد و وقتي کد فعال شد زنجيره اي از اقدامات لازم انجام مي شود.

وی با اظهار اینکه از تمام مراکز درمانی نیز بیمارانی داشته ایم که با شرایط مذکور به بیمارستان شهیدرهنمون انتقال و مورد درمان اثر بخش قرارگرفته اند گفت: تاکنون 70نفرشرايط دريافت دارو را داشته اند که حدود 60بيمار علائم آن يا بطور کامل برطرف يا قسمتي از علانم آنها برطرف و شدت آسيب مغزي کمترمبتلاشده اند..

مدیر پرستاری مجری استانی 724با اشاره به علائم سکته مغزی گفت: علائمی که معمول تر است اینکه بیمار یک قسمت از بدنش دچار ضعف یا فلجی شود، غیر قرینگي در صورت، عدم صحبت و يا اينکه بيمار نتواند خوب صحبت کند،کاهش هوشياري و وارد کما شدن است.

وی اضافه کرد: اگر زمانی فردی به سکته مغزی شک کرد می تواند با اورژانس ۱۱۵ تماس بگیرند که تکنسین های فوریت پزشکي نيز آموزش هاي لازم را ديده اند و يا اگر فردي در یزد دچار اين بيماري شد سريعتر به بيمارستان شهید رهنمون منتقل نمايند.

وی با بیان اینکه از نظر سنی بیشتر در افراد بالای ۶۰ سال رخ می هد ولی این شرايط به گونه اي شده که در هر سني ممکن است بروز کند گفت: مردم بايد سعي کنند نکاتي را در سبک زندگي، فعاليت بدني، وزرش، تغذيه صحيح و مناسب و... مراعات کنند و اگر دچار بيماريهاي مانند فشارخون، ديابت و ... دارند، داروهاي خود را به موقع مصرف کنند و تحت نظر پزشك باشند تا دچار سكته مغزي نشوند.

javad vafaei

   دکتر مهناز مرتضوي

دکتراي مشاوره

چالش هاي مديريت زمان در ارتباط با فضاي مجازي

نوشته شده توسط حکیم یزد 19 آذر 1397

time

يکي از مسائلي که در دنياي پيچيده و پر دغدغه امروز هر انساني را با چالش رو به رو مي کند مديريت زمان است، البته از قديم به اهميت زمان و نحوه صرف کردن آن پرداخته شده به طوري که احاديث، ضرب المثل ها و جملات قصار زيادي در ادبيات به اين مورد اختصاص دارد.

مثلا شعري از سعدي :

نگهدار فرصت که عالم دمي است/ دمي پيش دانا به از عالمي است.

حضرت علي (ع): در روزهايي که مهلت داريد و اجل فرا نرسيده، اگر اهل کاريد، به کار برخيزيد و از فراغ خود پيش از رسيدن گرفتاري بهره گيريد و پيش از آنکه راه نفس کشيدن بسته شود، تنفس کنيد.

در علم روانشناسي نيز به مبحث مديريت زمان و برنامه ريزي اهميت زيادي داده شده و يکي از مواردي که به افراد به خصوص در حوزه هاي موفقيت...

آموزش داده مي شود مديريت زمان است.

به عنوان مشاوره و با تجربه اي که در کارم دارم معتقدم بهترين و اثرگذار ترين سن براي آموزش اين مسئله سنين آغازين نوجوانيست،

از ديدگاه روانشناسان رشدي نوجواني سن هويت يابي و بلوغ روانيست.

در واقع در اين سن است که هر فردي استقلال و تصميم گيري را تجربه مي کند و کم کم از دنياي لذت و راحتي کودکي جدا و با معاني مسئوليت، انتخاب و هدف گذاري آشنا مي شود. موضوع اصلي اي که در مديريت زمان نيز مطرح مي شود هدف گذاريست، اهداف فرد در هر زمينه اي از حوزه هاي تحصيلي و شغلي گرفته تا مسائل ارتباطي و شخصي ، انگيزه و نيروي محرکه رفتار او هستند. نوجواني که هدف گذاري را بياموزد ، در قدم بعدي مي تواند با برنانه ريزي صحيح و مديريت زمان در مسير موفقيت گام بردارد و هويت خود را به خوبي شکل دهد.

اما اين موضوع نيز مانند هر مسئله ديگري در ارتباط با انسان ها و در کار با افراد با چالش هاي زيادي رو به روست، مسلما مديريت زمان در شرايط گذشته و شکل سنتي زندگي تعريف متفاوتي با جامعه مدرن و پر سرعت کنوني دارد.

مثلا ما اگر بيست سال پيش مي خواستيم اين مفهوم را به يک نوجوان آموزش دهيم لازم نبود در مورد دنياي مجازي و بازي هاي کامپيوتري و زماني که نوجوان به آن اختصاص مي دهد نگران باشيم ، اما موضوع اصلي در آموزش کنوني اين است که به نوجوانمان در مورد زماني که به فضاي مجازي اختصاص مي دهد آموزش دهيم،

شايد خود شما نيز اين موضوع را تجربه کرده باشيد،

اينکه به قصد چک کردن صفحه اينستاگرامتان وارد آن مي شويد و بدون اينکه متوجه باشيد با دنيايي از محتواهاي سطحي و رنگارنگ در مورد لباس فلان هنرپيشه، دعواي لفظي فلان سلبريتي با ديگري، طلاق و ازدواج اين فرد با آن فرد و... يکي دوساعت از وقتتان را مي گذرانيد، بدون اين که چيزي به دانش شما اضافه شده باشد و يا حتي تفريح خاصي کرده باشيد.

حال آنکه متاسفانه مي بينيم همين برنامه هاي مجازي و پر رونق چه ميزان زيادي از وقت ما در طول روز را به خود اختصاص مي دهند و چقدر در مورد مديريت آن با مشکل رو به رو هستيم.

باز هم به اهميت سنين نوجواني اشاره مي کنم، اختصاص وقت زياد به اين ابزار ممکن است...

نوشته شده توسط حکیم یزد 19 آذر 1397


 

dia

موضوع دیابت موضوعی نیست که کسی از آن خبر نداشته باشد، بیمار باشی یا سالم فرقی نمی کند یا خودت درگیری یا خانواده ات، پدر، مادر و یا همسر.

اکثر بیماران یا خانواده های آنها از کنترل نشدن قند شاکی هستند و اینکه چرا داروها اثر نمیکند ،چرا مقدار قرص و انسولین هی بالا میرود و هر روز بدتر از دیروز ،مگر دکتر ها چکار می کنند ،باید بروم آن یکی دکتر و از این مطب به آن مطب...

این نکته یعنی عدم کنترل قند خون، شکایت دکتر ها هم هست «مادر! دوباره قندت بالاتر رفته، چرا مواظب نیستی، مراعات کن... هی باید قرص و انسولینت را زیاد کنم، اینجور بد می شود ها...»

و این نقطه شکایت دو طرف شاید یک مشکل دارد «زبان مشترک»

بله، بیماران عزیز بدانند پزشکان محترم فقط دارو را تعیین می کنند و باقی به عهده خودتان است، نه اینکه خودتان دکتر شوید و قرص و دارو را کم و زیاد کنید، نه؛ بلکه به این مفهوم که خودتان مراقب خودتان باشید،

«خود مراقبتی نه خود درمانی» خود مراقبتی در دیابت یعنی بدانی و بلد باشی و عمل کنی به تمام نکاتی که پزشکت می گوید.

چون پزشک در بهترین حالت هر ۳ ماه یکبار شما را ویزیت می کند و در بقیه ایام خودت هستی و خودت و کمک به خودت.

پس حالا باید هم بدانی و هم زیاد بدانی ، دانستن نکات مختلف پزشکی کار ساده ای نیست، بخاطر سپردن توصیه های مختلف آنهم هر ۳ ماه یکبارکار ساده ای نیست.

پس چاره چیست؟

بگذارید خیلی ساده بگوییم تا هم فراموش نکنید و هم ساده و کاربردی باشد. فکر کنید شما صاحب یک میز برای دیابت هستید، اسمش را می گذاریم «میز کنترل دیابت» این میز چهار پایه دارد ،چهار پایه اصلی، پایه ها اصل اساسی کار ما هستند.

این میز چهار پایه کلی به شما کمک می کند، هر وقت یک پایه میز شما لق باشد پزشکتان و دارو را مقصر ندانید و هی از این مطب به آن مطب نروید، پایه ها را کامل کنید و بعد شاکی از پزشک و دارو و درمان باشید.

و اما چهار پایه اصلی؛

پایه اول،»تعذیه»

مواظب تعذیه اتان باشید، هزار حرف دارد این تغذیه، ولی روزی همین جا به شما مدرک تخصص تغذیه می دهم، فقط با چهار کلمه، منتظر باشید.

بمانید تا بعد...

پایه دوم، «تحرک بدنی»

این یکی خیلی مهم است، آخر همیشه جا می افتد و بدون آن همیشه تلاش های ما بی اثر است.

اکثر بیماران فراموش می کنند ورزش را، ببخشید پیاده روی را، همین ، فقط پیاده روی...

بماند در یک مطلب دیگر خواهم گفت.

پایه سوم، «بهداشت روان

«سلامت معنوی و اجتماعی»

خدا خدا خدا»

نظم و ترتیب در تمامی مراحل و برنامه ریزی برای سلامت،آرام باشید،

استرس ممنوع و هزار حرف دیگر که بعدا می گویم.

پایه چهارم، «مراجعه مرتب به پزشک»

مصرف منظم دارو، مراقبت برای، پیشگیری از عوارض،عوارض چشم، کلیه، زخم پا، قلب و سایر موارد... این را هم در یک مطلب خواهم گفت.

اگر هر کدام از نکات بالا را رعایت نکنید شکایتتان از قرص و دارو و پزشک به جایی نمی رسد،بسیار بیماران را با همین میز کنترل دیابت محکوم کرده ام،کلی شاکی از بی اثری دارو آمده اند اما وقتی می پرسی ورزش، سکو ت می کنند

تغذیه، باز هم سکوت...

فقط دارو، اصلا همه چیز را رعایت می کنند،اما شغل انها پر استرس است،یا خانه پر استرس.

در اینجا آخرین جمله من این است، دوست عزیز میز شما لق است .

ما را مقصر نکن، در این باره خیلی حرف دارم که بعدا خواهم گفت.

فعلا این میز را بخاطر بسپارید تا شماره بعد.

   دکتر مهناز مرتضوي

دکتراي مشاوره

نوشته شده توسط حکیم یزد 13 آبان 1397

 

kodak

دوران کودکي دوران شيرين و پر مجراي زندگيست، جدا از اهيمت روانشناختي اين دوره، مي توان گفت کودکي صبح زندگيست، روزي که با يک صبح خوب شروع شود معمولا ظهر و شب خوبي نيز خواهد داشت، حالا صبح يک روز پنجشنبه را تصور کنيد که از خواب بيدار مي شويد، تنهايي صبحانه مي خوريد، يک اتاق پر از اسباب بازي هاي زيبا داريد، يک تبلت مدل و بالا و شيک براي تولد ده سالگي تان هديه گرفته ايد، و پدر و مادر مهرباني داريد که اکثر اوقات سر کار هستند ولي با پيک هماهنگ کرده اند که براي شما نهار بياورد، هر خواسته اي هم داشته باشيد سريع براورده مي کنند ولي دلتان يک چيز بزرگتر مي خواهد يک شادي کودکانه که با اسباب بازي هاي بيجان و دنياي مجازي که به ان پناه برده ايد تامين نمي شود، دلتان يک همسن و سال مي خواهد که با هم به اتاق اسباب بازي ها حمله کنيد و تمام روز را بدون اينکه متوجه گذشت زمان باشيد بازي کنيد، دعوا کنيد، قهر کنيد و چند دقيقه بعد دوباره آشتي کنيد. اما لعنتي زمان در تنهايي بد جور کش مي آيد و مي دانيد پدر مادري هم که خسته از سرکار مي آيند هرچند هم خوش اخلاق و مهربان باشند دلشان نمي خواهد با شما مامان بازي کنند يا اصلا بلد نيستند همسن شما شوند، چون متعلق به دنياي ديگري هستند، يک نسل ديگر. اين حکايت امروز دنياي خيلي از بچه هاي ماست، رشد صنعت، آپارتمان نشيني، فضاي مجازي، تغيير سيستم خانواده ها، شاغل شدن زنان، مشکلات اقتصادي همه و همه دست به دست هم دادند که دنياي کودکي را به يک دنياي کسل کننده و بدون هيجان بازي هاي حرکتي و قهر و آشتي هاي کودکانه با همسالان تبديل کنند. نتيجه اين شکل تربيتي رشد افرادي فرد گرا و شايد خود محور خواهد بود که در اوايل زندگي سازگاري و مهارت اجتماعي خاصي را نياموخته و در عوض رنج تنهايي را لمس کرده اند. از چنين کودکاني انتظار معيارهاي سازنده دنياي اجتماعي همچون کنار آمدن با ديگران، درک يکديگر يا علاقه اجتماعي و ميل به سازندگي به نفع ديگران به نظر کمي سخت مي آيد، روز جهاني کودک دست آوزي ميشود که هر سال کمي به اين دغدغه ها بپردازيم و در ذهن خود شايد راه گشايي برايش متصور شويم، بي شک هيچ مسئله اي نيست که انديشه بشري قدرت مديريت يا پيشگيري از آن را نداشته باشد، به تعداد خانواده ها مسئله و راه حل مي تواند خلق شود، حال اگر شما خواننده عزيز فکر مي کنيد کودکي داريد که احساس تنهايي مي کند، بهتر است زودتر به فکر تغيير اين وضعيت بيفتيد و شادي بيشتري را به کودکي فرزندتان هديه کنيد، مي توانيد برنامه بريزيد که با يک خانواده شبيه به خودتان رفت و آمد مداوم داشته باشيد، بازي هاي گروهي را به فرزندتان بياموزيد و موقعيت آن را برايش فراهم کنيد، به جاي هزينه براي خريد تبلت و موبايل وقت بگذاريد و فرصت تعامل با همسالان را براي فرزندتان به ارمغان بياوريد و به ياد داشته باشيد شما هرچقدر هم انرژي بگذاريد و سعي کنيد مثل يک دوست يا همسن با فرزندتان رفتار کنيد هيچ وقت نمي توانيد جاي يک همسال، هم نسل و دوست واقعي را براي او پر کنيد.

نوشته شده توسط حکیم یزد 13 آبان 1397

nazdik

کريمي فرد

عضو هيئت مديره جامعه اپتومتري ايران

طرح غربالگري بينايي در سه سطح توسط مربيان، اپتومتريستها و چشم پزشکان انجام ميشود که رکن اصلي اپتومتريستها هستند و پس از معاينه کامل موارد پاتولوژيک که حدود 4 درصد است به همکاران چشم پزشک ارجاع داده ميشود.

اپتومتريستها بهعنوان مراقبين اوليه بينايي در خط مقدم سلامت بينايي قرار دارند. اپتومتريستها در طرح تنبلي چشم که هر سال آبان ماه شروع ميشود حضور فعالي دارند.

اين طرح حدود 90 درصد جمعيت کشور را پوشش ميدهد و 3 ميليون کودک در سال 96 به واسطه اين طرح بررسي شدند که از اين تعداد تنبلي چشم که قبلا 3 درصد بوده به 6 دهم درصد رسيده و بايد توجه کرد که متوسط جهاني آن 2 تا 3 درصد است.

زماني که کودک به دنيا ميآيد تا زمان مدرسه يعني قبل از 6 سالگي ضرورت دارد در سه مرحله يعني زمان تولد، ورود به مهد کودک و ورود به مدرسه مورد ارزيابي بينايي قرار گيرد. اگر در اين بين کودک مشکل خاصي مانند سردرد هنگام ديدن تلويزيون، اشک ريزش يا احساس انحراف و درد دارد، بايد به اپتومتريست مراجعه کرد.

به دليل دسترسي راحت کودکان به موبايل و تبلت، نزديک بيني زياد شده است. در نتيجه توصيه ميشود افرادي که با اين سيستمها کار ميکنند نيم ساعت يک بار به فضاي دور نگاه کنند و آنهايي که با کامپيوتر کار ميکنند بهتر است از عينکهاي ضدنور استفاده کنند. زيرا امواج نور کامپيوتر يا دستگاههاي الکترونيکي باعث خشکي چشم شده و توصيه ميشود افراد بيشتر پلک بزنند و از عينکهاي ضدنور استفاده کنند.