امیرحسین نوکار

کارشناس حقوق


6

پیاده شخصی است که بدون استفاده از هر نوع وسیله نقلیه موتوری یا غیر موتوری حرکت می کند.
ممکن است شرایطی باشد که عابر پیاده و راننده وسیله نقلیه هردو مقصر باشند. مانند اینکه عابر پیاده با وجود محل خط کشی و یا پل عابر پیاده، از بزرگراه بگذرد و راننده هم با نقص فنی اتومبیل به رانندگی بپردازد، در این صورت کارشناس فنی با بررسی محل وقوع حادثه درصد تقصیرهریک را تعیین می کند.
اما مسولیت عبور عابر پیاده در موارد غیر قانونی چیست؟
به موجب ماده 504 قانون مجازات اسلامی هرگاه راننده ای که با داشتن مهارت و سرعت مجاز و مطمئن و رعایت سایر مقررات در حرکت است در حالی که قادر به کنترل وسیله نباشد و به کسی که حضورش در آن محل مجاز نیست، بدون تقصیر برخورد کند، مسئولیت منتفی است و در غیر این صورت راننده ضامن است.
مطابق ماده 333 قانون مجازات اسلامی، در مورادی که عبور عابر پیاده ممنوع است اگر عبور نماید و راننده‌ای که با سرعت مجاز و مطمئنه در حرکت بوده و وسیله نقلیه نیز نقص فنی نداشته باشد و در عین حال قادر به کنترل نباشد و با عابر برخورد كرده و منجر به فوت یا مصدوم شدن وی شود، راننده ضامن دیه و خسارت وارده نیست.
در نتیجه می توان گفت چنانچه کسی که ارتکاب به او نسبت داده شده هیچ گونه تخلفی مرتکب نشده باشد وقوع قتل هم صرفا به لحاظ تخلف مقتول باشد، راننده مسئول نیست.
در ماده 333 قانون مجازات اسلامی چهار شرط برای عدم مسئولیت راننده بیان شده است که عبارتند از عابر پیاده از محل ممنوعه عبور کند، راننده با سرعت مجاز در حرکت باشد، وسیله نقلیه نقص فنی نداشته باشد، راننده قادر به کنترل نباشد.
مسولیت نقص فنی خودرو :
نقص فنی عبارتست از نداشتن چراغ های جلو و عقب، نامیزان بودن چراغ های جلو یا فرمان ، حساس ومیزان نبودن ترمز پایی ، نداشتن عاج در سطح اتکاء لاستیک چرخ، نداشتن برف پاک کن در هنگام بارندگی و زنجیر چرخ در یخ بندان، که چنانچه بدین گونه باشد راننده در بروز حادثه مسئول شناخته می شود. لذا در فرضی که راکب سرعت مجاز و مطمئنه داشته و اتومبیل هم فاقد نقص فنی باشد، اما اگر ثابت شود راننده مست بوده، راننده مسئولیت و مجازات دارد.